Játékszabályzat


A szabályzat hatálya

A jelen játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) a Hangszita Kft. (cím: 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 53-55) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2020 május 20. és 2020 június 2. között megrendezésre kerülő nyereményjátékra (továbbiakban: Játék) vonatkozóan.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játékban részt vevő személyek

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadják a jelen Szabályzatot a Játékra vonatkozó Facebook vagy Instagram bejegyzés alatt kommentben két ismerősüket megjelölik. A játékban a Szervező munkatársai és azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél;
c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, hogy a közzétett Facebook vagy Instagram bejegyzés alatt kommentben megjelöli két ismerősét, amellyel egyértelműen jelzi, hogy jelen játékszabályzatot illetve adatkezelési tajékoztatót elfogadta.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

A Játék időtartama, szakaszai

A kihirdetés megtétele: 2020 május 20. (szerda)
Eredményhirdetés: 2020 június 2. (kedd)

Nyeremények

A Szervező Facebook oldalának adminisztrátorai által sorsolás útján kiválasztott Játékos Nyereménye: Játékos által választott gyermek hallásvédő termék (Alpine Muffy, Alpine Muffy Baby vagy Alpine Pluggies Kids)

Amennyiben a nyertes a kihirdetést követő egy héten belül személyes adatainak megadásával nem jelentkezik a Szervezőnél a Facebook vagy Instagram oldalon küldött üzenet útján, úgy új nyertes kerül sorsolásra.

A Nyeremény átadásának módjáról a Szervező Facebook vagy Instagram üzenetben egyeztet a nyertessel.

A játék menete

A Szervező a Facebook és Instagram oldalán közzétesz egy képet a nyereményről. A Játékosok feladata két ismerős megjelelése kommentben. A jelöllést teljesítő személyek közül az oldal adminisztrátorai véletlenszerűen kisorsolják a Nyertest, akinek neve 2020. június 2-án lesz az oldalon feltüntetve. Amennyiben valaki több hozzászólás útján vesz részt a játékban, a sorsoláson ebben az esetben is csak egyszer vehet részt.

Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos regisztrál a Játékra:
a) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e- mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, továbbá a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező a Játékon való részvétel és annak lebonyolítása, valamint a sorsolás folyamán az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) betartásával;
b) önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az általa megadott adatait a Szervező marketingtevékenysége és a Nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából az ehhez szükséges mértékben és ideig nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az Infotv. betartásával.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél a fenti elérhetőségeken. Ezen kívül Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Egyéb rendelkezések

A nyeremények másra nem ruházhatók át, készpénzre nem válthatók.

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook vagy Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook or Instagram